BYGGNADSVERKSAMHET OCH MUDDRING
  • Strandlinjen är den värdefullaste delen av miljön och vattenområdets naturliga skyddszon. Bygg inte för nära stranden.
  • Använd omdöme när du fäller träd. Avverka inte under fåglarnas häckningstid. Lämna kvar en del döda träd som boplats och näring åt fåglar och insekter.
  • Att muddra innebär alltid ett stort ingrepp i naturen. Vattnet rörs om och näringsämnen frigörs. En muddring verkar skadligt på växter, fåglar och fiskar. En förlängd brygga kan vara ett alternativ.
  • Ifall du muddrar, ta reda på när under året muddring helst bör utföras och vad man får göra utan särskilt tillstånd.
  • Tänk på förhand ut var du placerar muddringsmassorna så att inte näringsämnen sköljs tillbaka ut i havet.
  • Kontakta kommunens miljömyndighet for att ansöka om muddringstillstånd. Meddelande om muddring förutsättes alltid!